Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : PIN SHOP s.r.o.
Ulica a číslo : Jesenná 3229/6
Mesto a PSČ : 821 02 Bratislava
Štát: Slovensko
IČ: 46184678
DIČ: 2023274715

 

1) O registrácii

Kupujúci je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá je v obchode zaregistrovaná a ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu www.nase-deti.sk, alebo zaslala inou písomnou formou – e-mailom. 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavrením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavreniu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po zákazníkovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Pokiaľ tovar nie je na sklade, či u dodávateľa, budeme Vás okamžite informovať o dalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

V prípade stornovania vyexpedovanej či vyfakturovanej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovného, balného v plnej, preukázateľnej výške). Oznámenie o vyexpedovaní objednávky obdrží kupujúci e-mailom alebo sms.

 

3) Druhy dopravy :

Poštovné, pokiaľ nebude uvedené inak, je 4 €. 

POZOR! Ak je balík viditelne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesieme zodpovednosť.

  • Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní kuriérskou spoločnosťou GLS Slovakia.
  • Presný deň expedície a dodania tovaru bude kupujúcemu oznámený e-mailom.
  • Cena za dodanie tovaru je uvedená v objednávke.
  • Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
  • Zásielka s tovarom vždy obsahuje návod na použitie výrobku a záručný list (v niektorých prípadoch sa za záručný list považuje len faktúra – daňový doklad). Faktúra - daňový doklad - je zasielaný na e-mail kupujúceho a nie je zasielaná v tlačenej forme.
  • Doba expedície objednávky sa obvykle pohybuje medzi 5 – 14timi pracovnými dňami, pokiaľ nie je priamo pri produkte uvedené inak a v závislosti od skladových zásob, resp. v závislosti od skladových zásob dodávateľov predávajúceho. V prípade predĺženia doby dodania tovaru o tejto skutočnosti predávajúci upovedomí kupujúceho písomne alebo telefonicky.

V prípade neprevzatia tovaru od kuriéra je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu minimálne škodu vzniknuté týmto jednaním (spravidla cenu dopravy, poštovné tam a späť. balné, manipulačné v plnej a preukázateľnej výške.)

 

Osobný odber 

Priamo z našich rúk ku zákazníkovi.
Pri objednávke nad 10€ sme pre Vás pripravili špeciálnu službu - môžete si zvoliť ako druh dopravy osobný odber (platí iba pre zákazníkov v rámci Bratislavy). Náš pracovník Vám tovar bezplatne doručí na adresu alebo miesto ktoré uvediete do objednávky (ak si zvolíte tento druh dopravy telefonicky sa dohodneme na hodine doručenia).

 

4) Platobné podmienky

Platba vopred – faktúra. Úhrada na základe faktúry, ktorú kupujúci obdrží od predávajúceho e-mailom najneskôr nasledovný pracovný deň po odoslaní objednávky. Pri úhrade je dôležité uviesť ako variabilný symbol číslo faktúry, inak nebude možné objednávku vybaviť načas.

ako variabilný symbol uvádzajte číslo faktúry,
• po úhrade faktúry budete oboznámený e-mailom o pripísaní čiastky na náš účet a o ďalšom spracovávaní Vašej objednávky

 

5) Záruka

Na Váš e-mail bude po vytvorení objednávky doručená faktúra. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru.

6) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ nie ste so zakúpeným tovarom z nášho obchodu spokojní, môžete ho vrátiť, najneskôr však do 7 dní od jeho doručenia. Nie však ako zásielku na dobierku! Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom podľa možnosti nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (do ceny tovaru sa nezapočítava dopravné) na účet najneskôr do 3 pracovných dní od dňa vrátenia tovaru.

Ak kupujúci chce vrátiť tovar, je potrebné predávajúceho o tom vopred informovať, inak toto právo zaniká.

7) Reklamácia

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali, je poškodený či nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Prípadne sa informuje na info@nase-deti.sk

8) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť poslané k posúdeniu ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s dokladmi o kúpe a popisom závady.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. 

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Vady vzniknuté bežným používaním a opotrebením
  • Nesprávnym použitím výrobku
  • Nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:


Kupujúci informuje predávajúceho o reklamácii písomne (e-mailom, faxom, doporučeným listom)

Reklamovaný tovar zašle kupujúci na adresu predávajúceho ako doporučený list alebo balík, prípadne kuriérskou službou (nie na dobierku)

Do zásielky kupujúci uvedie dôvod reklamácie, doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru ako adresu kupujúceho.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť vašu reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr do 30tich dní od jej vzniku, teda prevzatí reklamovaného tovaru predávajúcim.


 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Vaše nase-deti.sk